ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ - Επιστολές

Προηγούμενη σελίδα

Συγχαρητήριος επιστολή προς τον Μακαριωτάτο Πατριάρχη Βουλγαρίας κ. Μάξιμο για την ένταξη της Βουλγαρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

20/12/2006

Ἀριθμ. Πρωτ. 5391Μακαριώτατε Μητροπολῖτα Σόφιας καί Πατριάρχα Πάσης Βουλγαρίας, ἐν Χριστῷ τῷ Θεῷ λίαν ἀγαπητέ καί περιπόθητε ἀδελφέ καί συλλειτουργέ τῆς ἡμῶν Μετριότητος, κύριε Μ ά ξ ι μ ε, τήν Ὑμετέραν Μακαριότητα ἐν Κυρίῳ κατασπαζόμενοι ὑπερήδιστα προσαγορεύομεν.

Τό ἐπί θύραις νέον ἔτος 2007 ἀποτελεῖ σταθμόν διά τό Κράτος τῆς Βουλγαρίας καί τόν φίλον καί ἀδελφικόν Βουλγαρικόν Λαόν, καθ’ ὅτι ὁλοκληρώνεται ἡ διαδικασία τῆς πλήρους ἐντάξεως τῆς Βουλγαρίας εἰς τήν Οἰκογένειαν τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως καί τοιουτοτρόπως πραγματοποιεῖται τό ὄνειρον καί ἡ ἐπιθυμία μιᾶς νέας ἀπαρχῆς προόδου καί ἀναπτύξεως τοῦ Βουλγαρικοῦ Λαοῦ ἐν συνεργασίᾳ μετά τῶν ἄλλων Κρατῶν τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως.
Δι’ ἡμᾶς τούς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς ἡ εἴσοδος εἰς τήν Εὐρωπαϊκήν Ἕνωσιν καί ἄλλων Ὀρθοδόξων Κρατῶν τῆς Εὐρώπης, ὡς τυγχάνει καί ἡ Βουλγαρία, ἔχει ἰδιαιτέραν σημασίαν, καθ’ ὅτι ἐνισχύεται ἡ φωνή τῆς Ὀρθοδοξίας ἐν Αὐτῇ διά τήν ἀπό κοινοῦ ἀντιμετώπισιν τῶν ποικίλων προβλημάτων καί ἰδιαιτέρως τῶν ἀρνητικῶν ἀποτελεσμάτων διά τόν σύγχρονον ἄνθρωπον καί τούς λαούς τῆς γῆς ἐκ τῆς παγκοσμιοποιήσεως καί τῆς λεγομένης Νέας Ἐποχῆς, αἱ ὁποῖαι δέν περιορίζονται μόνον εἰς οἰκονομικάς ἐπιδιώξεις ἀλλά ὑπό μορφήν ὁδοστρωτῆρος ἰσοπεδώνουν πολιτισμούς καί κατά τόπους παραδόσεις, ἀποβλέπουσαι εἰς τήν μαζοποίησιν καί τόν ἀφανισμόν πάσης ἐθνικῆς ἤ θρησκευτικῆς ἰδιοπροσωπίας.
Ὅθεν, ἐκφράζοντες τάς πλέον εἰλικρινεῖς καί ἐγκαρδίους συγχαρητηρίους εὐχάς ἡμῶν ἐπί τῷ χαρμοσύνῳ τούτῳ γεγονότι, εὐελπιστοῦμεν εἰς τήν καλήν συνεργασίαν τῶν Ἐκκλησιῶν ἡμῶν εἰς τόν ἀγῶνα τῆς προασπίσεως τῶν χριστιανικῶν ἀρχῶν ἐπί τῶν ὁποίων ἐθεμελιώθη καί ἀνῳκοδομήθη ἡ Εὐρωπαϊκή σκέψις καί ἡ δομή τῆς ζωῆς τῶν κοινωνιῶν τῆς Εὐρώπης, ἀλλά καί, τήν περιφρούρησιν τῶν παραδόσεων τῶν λαῶν ἡμῶν, ἰδιαιτέρως ἡμῶν τῶν Ὀρθοδόξων ἐν τῇ Εὐρωπαϊκῇ Ἑνώσει.
Πρός τόν σκοπόν αὐτόν εἰς τήν διάθεσιν Ὑμῶν θέτομεν καί τό ἐν Βρυξέλλαις Γραφεῖον τῆς Ἀντιπροσωπείας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος διά πᾶσαν διευκόλυνσιν Ὑμῶν καί συνεργασίαν μετά τῶν ἁρμοδίων παραγόντων τοῦ Διοικητικοῦ Κέντρου τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως.
Ἐπί δέ τούτοις ἐπευχόμενοι καί αὖθις, ὅπως ἡ εἴσοδος τῆς Χώρας Ὑμῶν εἰς τήν Εὐρωπαϊκήν Ἕνωσιν ἱκανοποιήσῃ τάς προσδοκίας τοῦ ἀδελφοῦ καί λίαν ἡμῖν ἀγαπητοῦ Βουλγαρικοῦ Λαοῦ διά πρόοδον καί εὐημερίαν, περιπτυσσόμεθα τήν Ὑμετέραν Μακαριότητα καί διατελοῦμεν μετά τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης καί φιλαδελφίας

Προηγούμενη σελίδα