H ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ : Οι Μητροπόλεις της Εκκλησίας ανά την Ελλάδα - - Ιερά Μητρόπολη Κορίνθου, Σικιώνος, Ζεμενού, Ταρσού και Πολυφέγγους


ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Προηγούμενη σελίδα
Εκτύπωση | Σελίδα Μητρόπολης


ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΟΥΣ ΤΗΣ ΚΖ’ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΕΩΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ ΔΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΤΗΝ 2αν ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΕΙΣ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
2/11/2015Αγαπητοί μου αδελφοί και συλλειτουργοί ερίτιμες κυρίες αξιότιμοι Κύριοι σύνεδροι,

ασμένως απεδέχθην την πρότασιν της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος όπως πραγματοποιηθή η υπό τον Άγιο Θεσσαλονίκης και την Συνοδικήν Επιτροπήν επί των Αιρέσεων τη οργανώσει του ακαμάτου και παραγωγικού αυτής Γραμματέως Αιδ/τάτου π. Κυριακού Τσουρού ΚΖ’ Πανορθόδοξος Συνδιάσκεψις δια θέματα Αιρέσεων και Παραθρησκείας με θέμα: «Όψεις του σύγχρονου Αποκρυφισμού» εις την Ιεράν Μητρόπολιν, την οποίαν μου ενεπιστεύθη η ευσπλαχνία και το έλεος του Τρισαγίου Θεού και μάλιστα εις την ιστορικήν καθέδραν αυτής, εις την Αρχαίαν Κόρινθον, την κειμένην πλησίον της Ρωμαϊκής Αγοράς και του Αρχαιολογικού αυτής χώρου, όπου η Επιστημονική έρευνα και η Αρχαιολογική σκαπάνη έφεραν εις φως τον άγιον Τόπον, εις τον οποίον οι ωραίοι πόδες του ευαγγελιζομένου την ειρήνην Αποστόλου των Εθνών Παύλου έστησαν και περιεπάτησαν «ενιαυτόν και μήνας εξ καθ’ ους έμεινεν διδάσκων εν αυτοίς (τους κατοίκους της πόλεως δηλ.) τον λόγον του Θεού». (Πραξ. ιη’, 11).

Δια τούτο με ιδιαιτέραν χαράν σας καλωσορίζω εις την Αποστολικήν ταύτην Ι. Μητρόπολιν, εις τον Ιεραποστολικόν τούτον Άγιον Τόπον όπου περιεπάτησαν, έζησαν και έδρασαν κατά παράδοσιν – και οι: εκ των δώδεκα οι Απόστολοι Πέτρος και Ανδρέας, και εκ της Αγ. Γραφής οι Ακύλας και Πρίσκιλλα, Σίλας και Τιμόθεος, Κρίσπος ο αρχισυνάγωγος, Σωσθένης και Απολλώς, Έραστος και Κούαρτος, Σίλας και Επαινετός, Ιάσων και Σωσίπατρος, Τέρτιος και Γάϊος, Στεφανάς, Τίτος, Φουρτουνάτος και Αχαϊκός, Φοίβη η διάκονος «της Εκκλησίας της εν Κεγχρεαίς» (Ρωμ. ιστ’, 1) και Χλόη, συνεργοί του Αποστόλου Παύλου γενόμενοι, ως και πλειάς Κορινθίων Αγίων, Οσίων Πατέρων τε και Ιεραρχών με έσχατον τον Αγ. Μακάριον Νοταράν, Αρχιεπίσκοπον Κορίνθου και όπου έχει την έδρα του το Γραφείον Αιρέσεων της Ιεράς ημών Μητροπόλεως.

Υποδεχόμενος υμάς εν αγαλιάσει και φιλήματι αγίω εύχομαι όπως η χάρις του Αποστόλου των Εθνών Παύλου του Ουρανοβάμονος ως και των συνεργών αυτού εις τον καταρτισμόν της εν Κορίνθω Εκκλησίας σας σκεπάζη και σας ενισχύη κατά την άσκησιν της πολυευθύνου διακονίας σας και παρακαλώ να ενεργήση και εις την επιτυχή έκβασιν των εργασιών και της Συνδιασκέψεως αυτής.

Τέτοιου είδους Συνδιασκέψεις, Πανορθοδόξου μάλιστα εμβελείας, κρίνονται άκρως απαραίτητοι και χρησιμότατοι εις μίαν εποχήν συγχύσεως, συγκριτισμού, σχετικοποιήσεως των πάντων, ποικιλομόρφου κρίσεως εις παγκόσμιον κλίμακα, εις μίαν εποχήν κατά την οποίαν συν τοις άλλοις επιχειρείται και η αλλοίωσις του Ορθοδόξου φρονήματος, δια της οποίας εις την Πατρίδα μας, την Ελλάδα, πλήττεται και η ομοιογένεια και η Εθνικήν υπόστασιν του Λαού μας.
Κρίνονται άκρως απαραίτητοι, όχι μόνον εκ της φύσεως της Αγίας ημών Εκκλησίας, όπως διαρκώς μαρτυρή Αύτη την εν Χριστώ σωτηρίαν και ελπίδα εις ένα κόσμον, ο οποίος «όλος εν τω πονηρώ κείται» (Α’ Ιω. ε’, 19), αλλά και επιβάλλεται να διέπωνται υπό της διαθέσεως διακονίας και στηρίξεως των κατά τόπους Ορθοδόξων Αγίων Εκκλησιών και εις τον αγώνα αυτών προς φανέρωσιν των ορίων, όπως αυτά ετέθησαν υπό των Αγίων Οικουμενικών Συνόδων, της Ορθοδόξου ημών Πίστεως και αντιμετώπισιν των ποικίλων προβλημάτων, τα οποία προέρχονται εκ της καλπαζούσης δραστηριότητος των διαφόρων Αιρέσεων και της Παραθρησκείας κυρίως εις λαούς απεγνωσμένους και εσκεμμένως περιθωριοποιουμένους, αφωτίστους και ακατατοπίστους.

Η δαιμονιώδης και δραστήριος αλλά ενίοτε και επικίνδυνος αύτη προπαγάνδα θορυβεί και ανησυχεί τους θεοσεβείς και έχοντας νουν Κυρίου πολίτας, τον Λαόν μας δηλ. και τους ασκούντας την διοίκησιν αυτού νουνεχείς Άρχοντας. Διό και το ενδιαφέρον αυτών δύναται να χαρακτηρισθή μέγιστον και ειλικρινές καθώς πληροφορούνται και διαπιστώνουν ότι η Μητέρα Εκκλησία Πανορθοδόξως συνδιασκέπτεται προνοεί, ερευνά, καταρτίζει και δι’ όλων των μέσων της θωρακίζει τον πιστόν Λαόν της προστατεύοντάς τον μάλιστα εκ των εκ δεξιών και αριστερών προσβολών του Σατανά δια της εν πνεύματι αγάπης, αληθείας, δικαιοσύνης και ελευθερίας, καταρτίσεως ενώ τον προτρέπει να βιώση εν πράξει την της θεωρίας επίβασιν.
Κατηρτισμένοι, λοιπόν, κατά τον Απόστολόν μας, «εν τω αυτώ νοΐ και εν τη αυτή γνώμη» (Α’ Κορ. α’, 10), Σας παρακαλώ όπως κατά την θεματολογίαν της Συνδιασκέψεως αφ’ ενός να φανερώσετε τας όψεις του σύγχρονου Αποκρυφισμού και μελετήσητε τα εκ των επιδράσεών του δημιουργούμενα προβλήματα, αφ’ ετέρου δε να αναζητήσετε τρόπους ποιμαντικής διακονίας του πιστού Λαού του Θεού δια την ενημέρωσιν και την προφύλαξί του εκ της πλάνης και της παντοειδούς αλλοιώσεως.

Οι συνεργάτες μου και η ταπεινότητά μου επιθυμούμε όπως η εδώ διαμονή σας είναι όσον το δυνατόν άνετος αλλά και η φιλοξενία ανταξία των κόπων σας, ώστε και η Ιερά ημών Μητρόπολις να συνδράμη, το κατά δύναμιν, εις αυτήν την προσπάθειαν. Δεν γνωρίζω, αν τούτο επιτευχθή πλήρως. Πάντως αυτό επιθυμούμεν διο και σας παρακαλώ να συγχωρήσετε τυχόν ατελείας, αι οποίαι πιθανόν να υπάρξουν εν λόγω και έργω.

Τέλος ευχαριστώ τους Άρχοντας και τους εκπροσώπους των Τοπικών Αρχών και Θεσμών της περιοχής μας, οι οποίοι παρίστανται, ως και τους διακονούντας εκ μέρους της Ι. ημών Μητροπόλεως καλωσορίζοντας και πάλιν όλους Εσάς, τους διακεκριμένους και σεβαστούς εκπροσώπους των κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών και Ι. Μητροπόλεων, επευχόμενος πλήρη επιτυχίαν εις τας εργασίας σας.


ΕΚ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ